Algemene voorwaarden

FLEURY DE BOCK – ALGEMENE VOORWAARDEN

1. IDENTIFICATIE VAN PARTIJEN :

1. De verkoper: FLEURY DE BOCK N.V. met maatschappelijke zetel te B-9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 40 en ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0464.461.140 (“FLEURY DE BOCK”).
Tel: 03/776.23.15; e-mailadres: info@fleurydebock) De webshop www.fleurydebock.be is eigendom van Fleury De Bock NV.

2. De koper: Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en) aankoopt via FLEURY DE BOCK N.V. evenzo als iedere bezoeker van de webshop www.fleurydebock.be. Onder “koper-consument” wordt verstaan elk natuurlijk persoon die bij de aankoop van een of meerdere product(en) via FLEURY DE BOCK N.V. of www.fleurydebock.be handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen in de zin van art. I.1.2° WEB.

2. ALGEMEEN

1. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd door FLEURY DE BOCK N.V., ook deze via www.fleurydebock.be van FLEURY DE BOCK N.V.

2. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

3. Elk artikel van toepassing op de “koper” is eveneens van toepassing op de” koper-consument” tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 4. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

3. PRIJS

1. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten. Indien anders wordt dit expliciet op het order overeengekomen.

2. FLEURY DE BOCK N.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. FLEURY DE BOCK N.V. is niet verantwoordelijk voor prijsvermelingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke materiële, invoer-, zet- of drukfouten.

3. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden binnen de 14 dagen na kennisgave van de prijswijziging zonder kosten te zijner laste. FLEURY DE BOCK N.V. kan in geen geval gehouden zijn tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

4. AANBOD

1. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen. Afbeeldingen zijn louter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

2. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt of zolang zij in de webshop zijn opgenomen.

5. BESTELLING

1. Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen FLEURY DE BOCK N.V. en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door FLEURY DE BOCK N.V. Het aanvaarden van de verkoopovereenkomst gebeurt door FLEURY DE BOCK N.V. door ondertekening van de verkoopovereenkomst (bij verkopen via mail of in de winkel) of door het sturen van een orderbevestiging aan de koper.

2. De ontvangst van de verkoopovereenkomst of het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

3. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de koper zich tot betaling. Wanneer de afgezegde bestelling maatwerk betreft of speciaal voor de koper werd samengesteld, én dus niet meer verkoopbaar is, blijft het aan FLEURY DE BOCK N.V. volledig vrij de afname en volledige betaling der bestelling te eisen. In andere gevallen van afzegging zal van de koper een schadeloosstelling van 30‰ op de bestelsom worden geëist, overeenkomstig met het door Fleury De Bock NV geleden nadeel.

4. FLEURY DE BOCK N.V. behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezins- leden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

5. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld op de verkoopovereenkomst of in het bevestigingsschrijven.

6. De ontstentenis van een aangetekende schriftelijke klacht binnen de 8 dagen na levering en uitvoering der werken, zal worden beschouwd als aanvaarding van onze werken en prijzen.

7. Een voorschot van minstens 20% (voor maatwerk is dit 50%) op de verkoopsom wordt gevraagd voor iedere bestelling.

 

6. BETALING

1. Alle goederen en facturen zijn betaalbaar te Sint-Niklaas en ten laatste bij de levering en zonder korting. Indien de koper via een bankoverschrijving betaalt, dan dient dit voor de levering te gebeuren en waarbij hij het bewijs van betaling dient voor te leggen ten laatste bij de levering.
Betalingen in België kunnen verricht worden op bankrekeningnummer KBC 407-0065541-55. Internationale betalingen : IBAN BE89 7370 3799 9185 – BIC: KREDBEBB. Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen: Bancontact/mister cash, visa, mastercard, maestro, overschrijving, contant. Voor Internetbankieren: Bel us Direct Net, KBC/CBC Online, ING Homepay, Bank transfer.

2. FLEURY DE BOCK N.V. verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de website te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de website www.fleurydebock. be en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

3. Facturen zijn betaalbaar op 30 dagen. Door het niet betalen van een rekening op de vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden. In geval van niet betaling van en factuur op de vervaldag, of bij het tekenen van onvermogendheid zoals een protest, beslag, ongedekte cheques, enz… wordt de verkoop onmiddellijk en van rechtswege ontbonden.

4. Bij gebreke van betaling bij vervaldag zal automatisch en van rechtswege een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn van 10% per jaar, verhoogd met 10% forfaitaire schadevergoeding op de totaalsom, zonder ingebrekestelling, met een minimum van € 50,00. Alle kosten, voortvloeiend uit deze betaalachterstand, zijn ten laste van de koper.
5.In geval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen stop te zetten tot de betalingen verricht zijn

7. LEVERING

1. FLEURY DE BOCK N.V. stelt alles in het werk om binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch de aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.

2. De producten worden opgestuurd naar of geleverd en geplaatst op het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres). FLEURY DE BOCK N.V. levert enkel in België. Als de koper een leveringsadres in een ander land opgeeft, behoudt FLEURY DE BOCK N.V. zichzelf het recht de bestelling te weigeren.

3. De koper heeft de keuze om het aangekochte artikel te laten leveren of af te halen:

3.1 Levering: De koper kan bij het plaatsen van de bestelling kiezen voor de levering van het artikel op een door de koper gekozen adres in België. Voor afmetingen die niet binnen de standaard formaten van een postpakket vallen en/of gewichten die zwaarder zijn dan 10kg kan de verkoper extra leveringskosten aanrekenen of kiezen voor enkel ‘afhaling’ door de koper. Hiervoor wordt steeds contact opgenomen. De koper behoudt dan het recht de transactie te annuleren. Als plaats van levering geldt het adres dat door de koper het laatst aan FLEURY DE BOCK N.V. kenbaar is gemaakt via de Website. De leveringskosten zijn ten laste van de Koper. Deze dienen betaald te worden bij bestelling.
Behoudens anders bepaald bij het artikel op de Website wordt het betreffende artikel geleverd binnen een termijn van maximum tien (10) dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de koper zijn/haar bestelling heeft geplaatst. Indien FLEURY DE BOCK N.V. niet tegemoet kan komen aan de vooropgestelde leveringstermijn, zal FLEURY DE BOCK N.V. de koper hieromtrent informeren per e-mailbericht. De koper zal de mogelijkheid geboden worden om ofwel de aankoop verder te zetten met een verlenging van de leveringstermijn ofwel de aankoop te annuleren met volledige terugbetaling van de betaalde bedragen mits op dat ogenblik de Verkoper het aangekochte artikel nog niet heeft verzonden.

3.2 Afhaling: Indien de koper verkiest om het artikel af te halen, kan dit op het adres van FLEURY DE BOCK N.V. of “FLEURY DE BOCK” , Gentse Baan 40, B-9100 SINT-NIKLAAS En dit tijdens de volgende openingsuren:
Dinsdag t.e.m. zaterdag: van 09u00 tot 18u00 – Zondag: van 10u30 tot 17u30 – Maandag gesloten
Behoudens anders overeengekomen, kan/kunnen het aangekochte artikel binnen dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling door de koper afgehaald worden in de Winkel. De koper wordt per e-mailbericht op de hoogte gebracht wanneer het aangekochte artikel beschikbaar is. Bij afhaling dient de koper het voormelde e-mailbericht voor te leggen.
In het geval dat het artikel niet afgehaald wordt binnen de voormelde termijn, behoudt FLEURY DE BOCK NV. zich het recht voor om na het verstrijken van een daaropvolgende termijn van twintig (20) dagen de koop als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

4. Betreffende het risico van verlies of beschadiging:

4.1 Koper. Indien de koper geen koper-consument betreft, gaat het risico van verlies of beschadiging over op de Koper op het ogen- blik dat het artikel door FLEURY DE BOCK N.V. wordt overhandigd aan de derde die voor de verzending ervan instaat. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijft het artikel exclusieve eigendom van FLEURY DE BOCK N.V. tot gehele betaling.

4.2 Koper-consument. Ten aanzien van de Koper-consument gaat het risico van verlies of beschadiging van het artikel over op de koper-consument zodra hij/zij of een door hem/haar aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit heeft gekregen. Indien de vervoerder de opdracht heeft gekregen van de koper consument om het artikel te vervoeren zonder dat FLEURY DE BOCK N.V. deze keuze werd geboden, gaat het risico over op de koper-consument bij levering door FLEURY DE BOCK N.V. aan de vervoerder. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijft het artikel exclusieve eigendom van FLEURY DE BOCK N.V. tot gehele betaling.

8. HERROEPINGSRECHT

1. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op overeenkomsten die de koper-consument op afstand heeft aangegaan in de zin van art. VI. 47 en volgende WER.

2. De koper-consument heeft het recht de aankoop te herroepen zonder opgave van redenen (het “Herroepingsrecht”) binnen een termijn van veertien (14) dagen (de “Herroepingstermijn”) die ingaat na de dag dat de koper-consument of een door de koper-consument aangeduide derde, die niet de vervoerder is, het bestelde artikel, of indien de koper-consument in dezelfde bestelling meerdere artikelen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, het laatste bestelde artikel, fysiek in bezit neemt. Het Herroepingsrecht kan uitgeoefend worden aan de hand van de afgifte van een ondubbelzinnige verklaring waarmee de koper- consument FLEURY DE BOCK N.V. op de hoogte stelt van de beslissing tot het uitoefenen van het Herroepingsrecht . De koper-consument kan voor de uitoefening van het herroepingsrecht het modelformulier gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht. De Herroepingstermijn wordt nageleefd indien de verklaring verzonden is voor het einde van de Herroepingstermijn. Indien de koper-consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht, dient de koper-consument het geleverde artikel terug te bezorgen aan FLEURY DE BOCK N.V. binnen een termijn van veertien (14) dagen na de dag waarop de koper-consument de onder art. 8.1 van de algemene bepaalde beslissing heeft meegedeeld en volgens de wijze bepaald door FLEURY DE BOCK N.V. De koper-consument staat in voor de kosten van terugzending.

3.FLEURY DE BOCK NV. vergoedt alle van de koper-consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de koper-consument voor een andere levering dan de door FLEURY DE BOCK NV. geboden goedkoopste standaard levering) gebruikmakend van hetzelfde betalingsmiddel als waarmee het artikel door de koper-consument werd betaald, tenzij de koper-consument instemt met een ander betalingsmiddel. FLEURY DE BOCK mag de voormelde terugbetaling uitstellen tot het artikel dat het voorwerp uitmaakt van het Herroepingsrecht door FLEURY DE BOCK werd ontvangen of de koper-consument aantoont dat het artikel werd teruggezonden.

4.De koper-consument die gebruik maakt van het Herroepingsrecht dient enkel in te staan voor de waardevermindering ten gevolge van handelingen die verder gaan dan handelingen om de aard, de kenmerken en de werking van de aangekochte zaak vast te stellen.

5.De terugzending van het artikel dient te geschieden in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie.

6.Het Herroepingsrecht geldt niet voor:
– Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper-consument, en mits de koper-consument heeft erkend dat hij/zij het Herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
– De levering van volgens specificaties van de koper-consument vervaardigde artikelen, of die duidelijk voor een specieke persoon bestemd zijn;
– De levering van artikelen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
– De levering van artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
– Overeenkomsten waarbij de koper-consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem/haar te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de Koper-consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere artikelen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het Herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
– De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties.

9. KLACHTEN

1. Elke opmerking, klacht of betwisting van welke aard ook dient te worden meegedeeld per e-mailbericht gericht aan webshop@fleurydebock.be; en/of per aangetekend brief gericht aan FLEURY DE BOCK N.V., Gentse Baan 40, 9100 SINT-NIKLAAS.

2. De bij FLEURY DE BOCK N.V. conform artikel 9.1. van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ingediende opmerkingen, klachten of betwistingen worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FLEURY DE BOCK N.V. binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10. AANSPRAKELIJKHEID

1. Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek is FLEURY DE BOCK N.V. ten aanzien van de koper-consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het artikel en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Elk gebrek aan overeenstemming moet aan FLEURY DE BOCK N.V. per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee (2) maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper het heeft vastgesteld.

2. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van het artikel. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
– Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt aan het artikel na de levering;
– Onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld lampen;
– Gebreken ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
– Gebreken veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het artikel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
– Schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het artikel.

11. PRIVACY

1. De door de koper verschafte gegevens van persoonlijke aard (de “Persoonsgegevens”) worden door FLEURY DE BOCK N.V. als vertrouwelijke informatie behandeld en zullen nooit worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. FLEURY DE BOCK N.V. zal de Persoonsgegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door de Koper ge- plaatste bestelling. De koper kan de Persoonsgegevens op elk moment kosteloos opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. FLEURY DE BOCK N.V. gebruikt de Persoonsgegevens om te voldoen aan één of meerdere van onderstaande doeleinden:
– De naam, het e-mailadres, het afleveradres en de betaalgegevens met het oog op de uitvoering en het beheer van de door de koper geplaatste bestelling;
– De naam, het (aflever)adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en de betaalgegevens in het geval de Koper aan account aan- maakt via de Website. In dit geval dient de koper niet steeds de voormelde Persoonsgegevens opnieuw mee te delen.
– Het versturen en berichten met aanbiedingen uit naam van FLEURY DE BOCK N.V.. De koper kan weigeren dat FLEURY DE BOCK N.V. de Persoonsgegevens gebruikt om aan de koper informatie toe te sturen en kan zich op ieder gewenst ogenblik uitschrijven voor de voormelde aanbiedingen door op de daarvoor bestemde link te klikken onderaan de desbetreffende e-mailberichten.
– Het respecteren van de wettelijke en reglementaire verplichtingen van FLEURY DE BOCK N.V..

2. In het geval de koper een account aanmaakt via de Website, is de koper zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar login gegevens en het gebruik van zijn/haar paswoord.

12. OVERMACHT

1. In geval van overmacht kan FLEURY DE BOCK N.V. niet gehouden zijn haar verplichtingen na te komen. In dit geval behoudt FLEURY DE BOCK N.V. zich het recht voor ofwel haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief te ontbinden zonder gehouden te zijn tot een schadevergoeding. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.

13. TOEPASSELIJK RECHT

1.In geval van betwisting is het Belgisch recht toepasselijk en zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbank- en van het arrondissement van onze bedrijfszetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 40 bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Winkelmand

loader